Настройки
Комитет государственного контроля Республики Беларусь
Главная / Департамент финансовых расследований

Департамент финансовых расследований

Основные задачи органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об органах финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь» основными задачами органов финансовых расследований являются:

защита интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств в экономической сфере, обеспечение экономической безопасности Республики Беларусь;

защита прав и законных интересов граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства и организаций в экономической сфере;

профилактика, выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений в экономической сфере, в том числе коррупционных правонарушений;

производство дознания по уголовным делам, ведение административного процесса в соответствии с их компетенцией.

Система органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь

Органы финансовых расследований образуют единую централизованную систему, в которую входят:

Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь;

управления Департамента по областям, по Минской области и г.Минску;

межрайонные отделы управлений Департамента по областям, по Минской области и г.Минску


Дэпартамент фінансавых расследаванняў 

Асноўныя задачы органаў фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь
 
 
У адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь «Аб органах фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь» асноўнымі задачамі органаў фінансавых расследаванняў з'яўляюцца: 

абарона інтарэсаў грамадства і дзяржавы ад злачынных і іншых супрацьпраўных замахаў у эканамічнай сферы, забеспячэнне эканамічнай бяспекі Рэспублікі Беларусь; 

абарона правоў і законных інтарэсаў грамадзян Рэспублікі Беларусь, замежных грамадзян і асоб без грамадзянства і арганізацый у эканамічнай сферы;

прафілактыка, выяўленне і спыненне злачынстваў і адміністрацыйных правапарушэнняў у эканамічнай сферы, у тым ліку карупцыйных правапарушэнняў;

вытворчасць дазнання па крымінальных справах, вядзенне адміністрацыйнага працэсу ў адпаведнасці з іх кампетэнцыяй. 

Сістэма органаў фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь 

Органы фінансавых расследаванняў ўтвараюць адзіную цэнтралізаваную сістэму, у якую ўваходзяць: 

Дэпартамент фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь; 

упраўленні Дэпартамента па абласцях, па Мінскай вобласці і г. Мінску;
 
міжраённыя аддзелы ўпраўленняў Дэпартамента па абласцях, па Мінскай вобласці і г. Мінску