Комитет государственного контроля Республики Беларусь
Главная > Департамент финансового мониторинга

Департамент финансового мониторинга

Герб ДФМ Департамент финансового мониторинга
Комитета государственного контроля
Республики Беларусь
образован в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 14 сентября 2003 г. № 408 в целях совершенствования системы мер
по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем,
и финансирования террористической деятельности.

Основными задачами Департамента являются:

  • принятие эффективных мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;
  • создание и обеспечение функционирования автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
  • осуществление международного сотрудничества по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

В соответствии с возложенными на него задачами Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

  • определяет порядок формирования автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
  • осуществляет сбор и анализ информации о подозрительных финансовых операциях;
  • в установленном порядке проверяет поступившую информацию;
  • выявляет признаки, свидетельствующие о том, что финансовые операции связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, либо финансированием террористической деятельности;
  • в установленном порядке участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов, в заключении и исполнении международных договоров, а в соответствующих случаях заключает и исполняет международные договоры межведомственного характера по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;
  • изучает международный опыт и практику противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористической деятельности;
  • принимает участие в разработке и выполнении программ международного сотрудничества по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.Дэпартамент фінансавага маніторынгу Камітэта дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь 

Утвораны ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 14 верасня 2003 г. № 408 і ў мэтах удасканалення сістэмы мер па прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, і фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці. 

Асноўнымі задачамі Дэпартамента з'яўляюцца: 

прыняцце эфектыўных мер па прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, і фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці; 

стварэнне і забеспячэнне функцыянавання аўтаматызаванай сістэмы ўліку, апрацоўкі i аналізу інфармацыі аб фінансавых аперацыях, якія падлягаюць асобаму кантролю;  

ажыццяўленне міжнароднага супрацоўніцтва па пытаннях прадухілення легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, і фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці. 

У адпаведнасці з ускладзенымі на яго задачамі Дэпартамент фінансавага маніторынгу Камітэта дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь:  

вызначае парадак фарміравання аўтаматызаванай сістэмы ўліку, апрацоўкі i аналізу інфармацыі аб фінансавых аперацыях, якія падлягаюць асобаму кантролю; 

ажыццяўляе збор і аналіз інфармацыі аб падазроных фінансавых аперацыях; 

ва ўстаноўленым парадку правярае інфармацыю, якая паступіла; 

выяўляе прыкметы, якія сведчаць аб тым, што фінансавыя аперацыі звязаны з легалізацыяй даходаў, атрыманых злачынным шляхам, або фінансаваннем тэрарыстычнай дзейнасці; 

ва ўстаноўленым парадку ўдзельнічае ў падрыхтоўцы праектаў нарматыўных прававых актаў, у заключэнні і выкананні міжнародных дагавораў, а ў адпаведных выпадках заключае і выконвае міжнародныя дагаворы міжведамаснага характару па пытаннях прадухілення легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, і фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці; 

вывучае міжнародны вопыт і практыку процідзеяння легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, і фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці;

прымае ўдзел у распрацоўцы і выкананні праграм міжнароднага супрацоўніцтва па пытаннях прадухілення легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, і фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці.
© Комитет государственного контроля Республики Беларусь, 2011-2019 г.
Rating All.BY
Дизайн и разработка БЕЛТА