Комитет государственного контроля Республики Беларусь
Галоўная > Камітэт > Адміністрацыйныя працэдуры

Адміністрацыйныя працэдуры

Пералік адміністрацыйных працэдур, што ажыццяўляюцца Камітэтам дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь па заявах грамадзян у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 г. № 200 «Аб адміністрацыйных працэдурах, што ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян»:

Нумар адміністрацыйнай працэдуры згодна з Пералікам адміністрацыйных працэдур, што ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян, зацверджаным Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 № 200

Найменне адміністрацыйнай працэдуры

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры і запытаныя ўпаўнаважаным органам ад іншых дзяржаўных органаў, арганізацый

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

2.1.

Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

-

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.2.

Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасадзе

-

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.3.

Выдача даведкі аб перыядзе работы, службы

-

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.4.

Выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага забеспячэння)

-

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.5.

Назначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах

-пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

-листок непрацаздольнасці

-даведка аб памеры заработнай платы - у выпадку, калi перыяд, за які вызначаецца сярэднядзённы заробак для прызначэння дапамогі, складаецца з перыядаў работы ў розных наймальнікаў

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту цi прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, - 1 месяц

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.6.

Назначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

-заява

-пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

-даведка аб нараджэнні дзіцяці - у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь

-пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці - у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь

-пасведчанні аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшых за 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей)

-копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) (далей - усынаўленне) - для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарылі) (далей - усынавiлi) дзяцей

-выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў (удачарыцеляў) (далей - усынавiцелi), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

-копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

-копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi

-у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе

 

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, арганізацый - 1 месяц

 

аднаразова

2.7.

Назначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці

-заява

-пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

-заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі

-выпіскі (копіі) з працоўных кніжак заяўніка і жонкі заяўніка або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

-копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

-пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе

 

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, арганізацый - 1 месяц

 

аднаразова

2.8.

 

Прызначэнне дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

 

-заява

-пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

-пасведчанні аб нараджэнні дзяцей (пры выхаванні ў сям'і дваіх і больш непаўналетніх дзяцей - не менш за два пасведчанні аб нараджэнні) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх пасведчанняў)

-копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей

-копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі(папячыцельства) - для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi

-пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 3 гадоў

-пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый - для грамадзян, якія пастаянна (пераважна) пражываюць на тэрыторыі, якая падверглася радыеактыўнаму забруджванню ў зоне наступнага адсялення або ў зоне з правам на адсяленне

-пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе

-копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

-даведка пра перыяд, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

-выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

-даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам

-даведка аб выхадзе на працу, службу да заканчэння пдпачынку па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі - пры афармленні одпачынку па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям'і або сваяком дзіцяці

-даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты - у выпадку змены месца выплаты дапамогі

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, арганізацый –

1 месяц

 

па дзень дасягнення дзіцем узросту 3 гадоў

 

2.9.

 

Назначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сем'яў

 

-заява

-пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

-пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх пасведчанняў)

-копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей

-копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi

-пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб устанаўленні інваліднасці - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў

-пасведчанне інваліда - для маці (мачахі), бацькі (айчыма), ўсынавіцеля, апекуна (папячыцеля), якiя з'яўляюцца iнвалiдамi

-даведка пра прызыў на тэрміновую ваенную службу - для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу

-даведка аб накіраванні на альтэрнатыўную службу - для сем'яў грамадзян, якія праходзяць альтэрнатыўную службу

-пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе

-копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

-копія рашэння суда аб устанаўленнi бацькоўства - для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу, сем'яў грамадзян, якія праходзяць альтэрнатыўную службу

-даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам (прадстаўляецца на ўсіх дзяцей, на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў прадстаўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года)

-выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць

-звесткі аб атрыманых даходах за 6 месяцаў года, які папярэднічае году звароту, - для працаздольнага бацькі (айчыма) у поўнай сям'і, аднаго з бацькоў у няпоўнай сям'і, усынавіцеля, апекуна (папячыцеля)

-даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты - у выпадку змены месца выплаты дапамогі

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый –  1 месяц

 

па 30 чэрвеня або па 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначана дапамога, альбо па дзень дасягнення дзіцем 16-, 18-гадовага ўзросту

 

2.10.

 

Назначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе хворага дзіцяці ва ўзросце да 14 гадоў (дзіцяці- інваліда ва ўзросце да 18 гадоў)

 

- лiсток непрацаздольнасці

 

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, – 1 месяц

 

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

2.11.

Назначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд дзіцяці

-лiсток непрацаздольнасці

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, – 1 месяц

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасцi

2.12.

Выдача справки о выходе на работу, службу до истечения отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и прекращении выплаты пособия

-

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.13.

Выдача даведкі аб знаходжанні ў водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў

-

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

2.14.

Выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

-пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

3 дні з дня звароту

бестэрмінова

2.15.

Выплата дапамогі на пахаванне

-заяву асобы, якая ўзяла на сябе арганізацыю пахаваньня памерлага (загінуўшага)

-пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу заяўніка

-даведка пра смерць - у выпадку, калі смерць зарэгістравана ў Рэспубліцы Беларусь

-пасведчанне пра смерць - у выпадку, калі смерць зарэгістравана за межамі Рэспублікі Беларусь

-пасведчанне об нараджэнні (пры яго наяўнасці) - у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей)

-даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з'яўляўся навучэнцам - у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў

- 1 працоўны дзень з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

аднаразова

3.1.

Выдача пасведчання інваліда аб праве на льготы для інвалідаў баявых дзеянняў на тэрыторыі іншых дзяржаў, а таксама грамадзян, у тым ліку звольненых у запас (адстаўку), з ліку ваеннаслужачых, асоб начальніцкага і радавога складу органаў унутраных спраў, органаў падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях, органаў фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю, супрацоўнікаў Следчага камітэта, што маюць спецыяльныя званні, якія сталі інвалідамі з прычыны ранення, кантузіі або калецтва, або захворвання, атрыманых пры выкананні абавязкаў ваеннай службы (службовых абавязкаў) (у рэд. Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 19.04.2012 № 197)

 

-заява

-пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

-заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі

-адна фатаграфія заяўніка памерам 30 на 40 мм

5 рабочых дзён з дня падачы заявы

на тэрмін устанаўлення інваліднасці

Час працы спецыяліста, які вядзе прыём заяў аб ажыццяўленні адміністрацыйных працэдур – 9.00-18.00 (акрамя суботы і нядзелі), перапынак з 13.00 дa 14.00.

 

Месца знаходжання спецыяліста, які вядзе прыём заяў аб ажыццяўленні адміністрацыйных працэдур – 220 030, г. Мінск, вул. К.Маркса, 1, тэл. (017) 327 47 11.

 

Плата за ажыццяўленне адміністрацыйных працэдур, указаных у гэтым Пералiку, не спаганяецца.

© Камітэт дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь, 2011-2020 г.
Дызайн і распрацоўка: БЕЛТА
Распрацоўка версій сайта:
Група кампаній «ЦВР «Кастрычніцкі»